SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR

Ø      Utbildning ang. Arbetsmiljölagens krav

Ø      Genomförande av Arbetsmiljösystem

Föreskrifterna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. har nu uppdaterats med AFS 2008:15.

Med Systematiskt Arbetsmiljöarbete menas att man ska ta hänsyn till arbetsmiljön i sitt dagliga arbete.

De reglerna för Arbetsplatsens utformning heter AFS 2009:2.
I föreskrifterna finner du bland annat vilka regler som gäller för buller, ventilation och luftkvalitet, personalutrymmen liksom larm och utrymning. 

Det är dock viktigt att arbetsmiljöarbetet inte blir en, i bästa fall årligen återkommande, inspektion av arbetsmiljön på verkstäder, kontor, transportutrustningar etc., utan ett uthålligt, ständigt pågående arbete för förbättring av den fysiska såväl som psykiska arbetsmiljön.

Utbildning ang. Arbetsmiljölagens krav

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera leda och kontrollera verksamheten  på ett sådant sätt att det leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som utgivits med stöd av lagen.

Genomförande av Arbetsmiljösystem

Arbetsmiljöplan och rutiner ska finnas för:

 1. ALKOHOL OCH DROGER
 2. ARBETSSKADEANMÄLAN

 3. BRANDSKYDD

 4. DATORER OCH BILDSKÄRMSARBETE

 5. DELAKTIGHET

 6. ELÖVERKÄNSLIGHET

 7. ENSAMARBETE

 8. FARLIGA ÄMNEN

 9. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

 10. FÖRÄNDRINGSARBETE

 11. INKÖP

 12. INTRODUKTION AV NYA MEDARBETARE

 13. JÄMSTÄLLD ARBETSMILJÖ

 14. KOMPETENSUTVECKLING

 15. KRISHANTERING

 16. KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

 17. KYLA SOM MILJÖFAKTOR

 18. LOKALPLANERING

 19. MASKINER OCH TEKNISKA ANORDNINGAR:  

   TILLSYN    UNDERHÅLL    BESIKTNING

 1. MINDERÅRIGA I ARBETSLIVET

 2. PERSONSKADOR OCH TILLBUD - UTREDNING

 3. REGELKÄNNEDOM

 4. REHABILITERING

 5. RÖKNING

 6. SAMORDNINGSANSVAR

 7. TRAFIK OCH FORDON

 8. VÅLD OCH HOT

 Quercia kan stötta Er organisation i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet genom att utbilda personal, genomföra utvärdering av aktuell status, upprätta Arbetsmiljöplan och driva aktivitetsarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska gärna samordnas med företagets kvalitets- och miljöprogram, t.ex. ISO 9000 och ISO 14000.

 Kontakta oss för diskussion om vad Quercia kan hjälpa Er med.

  Till sidtoppen