MODERNISERINGAR AV MASKINER

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


¨    Säkerhetsrevision av maskiner

¨    Införande av kompletteringsåtgärder

¨    Dokumentation

¨    Köp och försäljning av begagnade maskiner

¨    CE-märkning i aktuella fall

 

För maskiner som tillverkats före 1/1 1995, d.v.s. före den tidpunkt då obligatorisk CE-märkning infördes, gäller fr.o.m. 1/1 1997 ett EU-direktiv, vilket i Sverige motsvaras av Arbetsmiljöverkets Författning 1998:4, ”Användning av arbetsutrustning”.

Detta innebär att säkerhetskraven på ”gamla” maskiner blir likartade som för de nyare, CE-märkta maskinerna. Kraven gäller också system, produktionslinjer och komplexa maskinenheter.

 

Det åligger arbetsgivaren att utföra en säkerhetskontroll (Riskanalys) och även tillse att kompletta skriftliga instruktioner (på svenska) finns tillgängliga, och att personalen instruerats i korrekt handhavande av utrustningen.

 

Formellt är det ej nödvändigt att till fullo innehålla kraven enligt senaste EN- och ISO-standarder för utrustningen i fråga, men dessa ligger till grund för den säkerhetskontroll som utförs. Man får sedan, från fall till fall, avgöra hur långt förändringarna ska genomföras.

 

Även vid omfattande reparationer och modifieringar av maskiner, liksom vid ändrad användning eller ändrad arbetsplats (”begagnade maskiner”), oavsett om de är CE-märkta eller inte, måste en ny riskanalys göras. Eventuellt ska också ny CE-märkning göras.

 

Quercia kan:  

  • Upprätta instruktioner och checklistor för bedömning av erforderliga åtgärder i samband med ombyggnader, införande av begagnad utrustning, byte av arbetsuppgifter, m.m.

  • Genomföra säkerhetsrevisioner av maskiner

  • Föreslå erforderliga kompletteringsåtgärder

  • Utföra nya eller komplettera befintliga användarinstruktioner

  • Översätta befintliga användarinstruktioner som enbart finns på annat språk än svenska.

  • Tillsammans med kompetenta medleverantörer införa de överenskomna åtgärderna.

  • Utbilda personal.  

Kontakta oss för offert!

 

Till sidtoppen