RISKANALYSER

QUERCIA

 

SENASTE NYTT

 

TILL GODARE VIN

 

MARKNADSFÖRDA MASKINER
Utbildning och praktiskt införande AV:

Maskindirektiv, Standards, Produktansvar, CE-märkning m.m.

 

Marknadskontroll

 

riskanalyser

 

KURSMENY

 

ISO 9000 OCH ISO 14000

 

ANBUDSSPECIFIKATIONER

 

PRODUKTION 

AV TEKNISK DOKUMENTATION

Instruktioner och märkning, CE-märkning, utbildning av operatörer m.m.

 

MASKINER I ANVÄNDNING, BEGAGNADE MASKINER

 

MODERNISERINGAR

AV MASKINER

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

 

GRANSKNING AV UTFÖRANDE OCH DOKUMENTATION

 

KONTAKT ÖNSKAS

 

LÄNKAR


Riskanalyser - Idé och syfte

Riskanalys av ett tekniskt system är en systematisk användning av tillgänglig information för att identifiera riskkällor och för bedöma risken för individer eller en grupp, egendom eller yttre miljön.

 Risk används här i en kvantitativ bemärkelse för sammanvägt mått på sannolikhet och konsekvens. Säkerhetsanalys används ofta med ungefär samma betydelse.

 "Idén med riskanalys är att skapa god framförhållning och "kontrollerad osäkerhet" för att öka våra möjligheter att lyckas med projektet/produkten."

Dålig framförhållning i projektet? Vill du identifiera hot mot projektet/produkten?

Det finns lösningar!

 En riskanalys ger en objektiv verifiering av projektets resultat och arbetssätt.

Med riskanalysen försöker man se in i framtiden:

  • Vad kommer att hända?

  • Hur påverkar det projektet/produkten?

  • Kan man hantera en sådan situation?

  • Kan man redan nu eliminera vissa risker och dämpa negativa effekter?

Idén med riskanalys är att skapa god framförhållning och "kontrollerad osäkerhet" för att öka möjligheterna att lyckas med ett projekt eller en produkt. Riskanalys är också att identifiera hot mot projektet/produkten samt händelseförlopp som kan orsaka problem. Därefter genomförs åtgärder som eliminerar, kringgår eller reducerar problemet.

Det är inte troligt att en enda identifieringsmetod kommer att vara tillräcklig för att angripa alla de riskproblem som ett företag ställs inför. En kombination är många gånger lämpligt. Vissa metoder passar bättre för vissa branscher, vissa för andra. Viktigt är att skaffa sig så mycket information och kunskap om branschen som möjligt.

Riskidentifieringen får inte bli en engångsföreteelse. En ständig uppföljning är nödvändig och synnerligen viktig.

Hur ofta genomförs riskanalyser?

Att göra riskanalys en gång per projekt/produkt räcker gott i många fall. 

Inom det Systematiska Arbetsmiljöarbetet krävs att Riskanalyser görs minst en gång per år på alla typer av maskiner och annan utrustning som används i genomförandet av arbetsuppgifterna.

Ett sätt att få ännu bättre kontroll över sitt projekt är att arbeta med riskhantering.

Riskhantering innebär att man redan från början planerat in ett antal uppföljande riskanalyser och korrigeringar av projektet/produkten. Att arbeta med risker och möjligheter, d.v.s. möjliga avvikelser från liggande planer, blir en naturlig del i arbetet.

Förutsättningar

En grundförutsättning vid riskanalysarbete är att acceptera osäkerheter.

Att tro saker om framtiden är detsamma som att inte veta. Detta ger en mer ödmjuk inställning till framtiden och man tvingas inse att man själv inte styr allt – inte ens i ett projekt.

För att identifiera hot, risker och skapa handlingsalternativ krävs ett offensivt arbete som är svårt. Arbetet kräver framför allt helhetssyn, öppenhet och känsla. Man måste vara realist och ha förmåga att se helheten.

Det är viktigt att alla i projektgruppen tillsammans arbetar med riskanalysen. Då kan man på bästa sätt identifiera hot och risker. På köpet förankrar man hotbilden både i och utanför projektet och upptäcker nya möjligheter.

Analysgruppen

Gruppen bör bestå av personer med så olik och bred erfarenhet som möjligt för att få en helhetssyn på projektet. För balansens skull är det också viktigt att många olika personlighetstyper finns representerade.

Vår uppgift är att gå in i analysgruppen som neutral moderator och i seminarieform genomföra riskanalysarbetet.

Förankring för resultatet i projektet

För att tidigt få förankring för resultatet av riskanalysen, är det bra att komplettera analysgruppen med en eller flera representanter från projektets styrgrupp. Risken är annars att styrgruppen inte vill kännas vid slutresultatet om det avviker för mycket från deras förväntningar.

Det kan också vara värdefullt att involvera representanter från andra/tidigare projekt för att se till att gamla misstag inte upprepas.

Kontakta oss för offert angående utbildning ang. Riskanalysmetoder och deras tillämpning för nya produkter, komplexa maskinsystem och för maskiner i användning!

Vi genomför också Riskanalyser tillsammans med företagets personal, då vi utbildar personalen, väljer lämpliga Riskanalysmetoder och lägger upp rutiner och dokumentation för att företaget ska kunna genomföra effektiva Riskanalyser på de maskiner och utrustningar som man marknadsför eller använder för produktion av sina varor. Kontakta oss för offert

  Till sidtoppen